Verwerkingsregister

Aanbieden van transitwoningen voor wie in aanmerking komt

samenvatting

Categorie
Maatschappelijke hulpverlening
Verwerkende dienst
Dienst Wonen
Rechtmatigheid
Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Beschrijving

Het Team Transitwoningen beoordeelt of bepaalde doelgroepen voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tijdelijk verblijf. De doelgroepen en voorwaarden zijn opgenomen in het reglement. Bijvoorbeeld personen die in een acute noodsituatie zijn zoals bij brand, ontploffing, overstroming, een onbewoonbaarverklaring, slachtoffer zijn van huisjesmelkerij...

Gegevens

Over wie?

Aanvragers van een noodwoning

Welke persoonsgegevens?

  • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
  • B. Contactgegevens
  • H. Samenstelling van het gezin
  • M. Woningkenmerken
  • Q. Rijksregisternummer

Welke gevoelige persoonsgegevens?

Er zijn geen gevoelige persoonsgegevens van toepassing.

Rechtmatigheid

Type

Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Verduidelijking

2022_GR_00448 - Nieuw reglement voor de tijdelijke en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van transitwoningen, nieuw model van precaire gebruiksovereenkomst voor de transitwoningen met als bijlage het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen - Goedgekeurd door de Gemeenteraad op zitting van 23 mei 2022.

Ontvangers

  • OCMW Gent

Bewaartermijn

NOK 2 jaar op de dienst. Permanent, omwille van de cultuurhistorische waarde. We bewaren persoonsgegevens soms ook permanent in ons archief volgens de archiefwetgeving. Het doel van de verwerking is dan wel veranderd naar ‘archivering in het algemeen belang’ en is niet meer het doel waarvoor we de gegevens eerst gebruikt hebben. Die gearchiveerde gegevens zijn ook lange tijd (120 jaar) ontoegankelijk en onleesbaar. We verwerken ze in die periode op geen enkel andere manier dan strikt nodig voor de bewaring ervan. Dit onderzoek maakt deel uit van het sociaal dossier van de cliënt. Zie selectielijst voor OCMW's 10.01.