Verwerkingsregister

Afleveren en beheer van identiteitskaarten

samenvatting

Categorie
Bevolkingsadministratie
Verwerkende dienst
Dienst Burgerzaken
Rechtmatigheid
Wettelijke verplichting

Beschrijving

De Dienst Burgerzaken voorziet burgers van een elektronische identiteitskaart. Dit houdt onder andere in: - elektronisch basisdocument aanvragen en identiteitskaart afleveren - foto en handtekening van de burger registreren - foto biometrische inscannen - opzoeking in Rijksregister - land van herkomst en nationaliteit nagaan - controleren van kaarten in opmaak - genderwijziging registreren - kapotte identiteitskaarten registreren - verloren en teruggevonden identiteitskaarten registreren - uitzonderlijk: terugbetalingen van geïnde ontvangsten bij fout tijdens aanmaken ID-kaart - certificaten van eID intrekken in functie van een bepaald beschermingsstatuut (bv. Bewindvoering) - als kinderen onder voogdij staan, mogen de voogden een kids-ID aanvragen. Dat wordt ook bijgehouden.

Gegevens

Over wie?

Burger ingeschreven in Gent.

Welke persoonsgegevens?

 • A1: Persoonlijke identificatiegegevens
 • B. Contactgegevens
 • C: Financiële bijzonderheden
 • D: Persoonlijke kenmerken
 • Q. Rijksregisternummer
 • W. Beeldopnamen

Welke gevoelige persoonsgegevens?

 • A4: Biometrische identificatiegegevens
 • K. Gerechtelijke gegevens
 • R. Raciale of etnische gegevens

Rechtmatigheid

Type

Wettelijke verplichting

Verduidelijking

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Ontvangers

 • Departement Financiën
 • FOD Binnenlandse zaken
 • Mandatarissen
 • bewindvoerder van betrokkene
 • Voogd van betrokkene.

Bewaartermijn

Identiteitskaartenregisters: vernietigen na 5 jaar (Maréchal I, blz. 34-35, 101). Aanvraagformulieren voor identiteitskaarten: vernietigen na uitreiken van identiteitskaarten. Ontvangstbewijzen van identiteitkaarten: vernietigen na 2 jaar (Het betreft het ontvangstbewijs dat door de burger ondertekend werd bij het afhalen van de identiteitskaart. Nu wordt de ID-kaart onmiddellijk geactiveerd aan het loket). Verzendingsdocumenten van vervallen elektronische identiteitskaarten: vernietigen na 1 jaar (Maréchal I, blz 37). Overzichten van vervallen identiteitskaarten: vernietigen na 1 jaar. Documenten betreffende toegestane afwijkingen op de regels inzake de opmaak van identiteitskaarten: vernietigen na uitreiken van de identiteitskaarten. Documenten opgesteld n.a.v. verlies van de identiteitskaart of identiteitsbewijs: vernietigen na 1 jaar (Marechal I, blz 34-35). Aanvraagformulier pin en pukcode: vernietigen na ontvangst van de codes (het aanvraagformulier verliest zijn oorspronkelijke doel zodra de codes werden bezorgd). Briefwisseling voor de afhaling van identiteitskaarten of de herinnering voor de afhaling: vernietigen na uitreiken van de identiteitskaarten. PV's van de vernietiging van de vervallen identiteitskaarten: vernietigen na 1 jaar. Registers betreffende de identiteitsstukken van kinderen vernietigen na 12 jaar (Marechal I, blz 34-35). Aanvraagformulieren voor identiteitsbewijzen voor kinderen die naar het buitenland reizen met hun ouders, Kids-ID: vernietigen na einde van de geldigheid van de identiteitskaart. (De KIDS-ID is 3 jaar geldig. Om te voorkomen dat er elke keer een aanpassing moet worden gedaan na de wijziging van de regelgeving werd er voor deze selectievoorwaarde gekozen).